Privacyverklaring

Ampliar Uitzendbureau B.V.

Dienstverlener: Ampliar Uitzendbureau B.V.
Adres: Oostzeedijk 276-d
3063 CA Rotterdam
Telefoonnummer: 010 – 412 00 90
Faxnummer: 010 – 412 38 50

1. Inleiding

Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat je persoonsgegevens, die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Om je inzicht te geven hoe wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) met je persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

2. Wie zijn wij

Wij zijn Ampliar Uitzendbureau B.V. (hierna te noemen: Ampliar) en gevestigd aan de Oostzeedijk 276-d, 3063 CA te Rotterdam.
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stellen het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Wij schakelen soms andere bedrijven in waar sommige van je persoonsgegevens worden verwerkt. Wij blijven in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maken wij contractuele afspraken over de omgang van je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Wij verwerken de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit de inleners.

Meer specifiek gaat het om, onder andere de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
• geboortedatum, geslacht;
• curriculum vitae (CV);
• soort uitkering;
• gegevens over cursussen, trainingen of opleidingen, die je zelf of via ons hebt gevolgd, hebt gedaan of gaat volgen;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn om te beoordelen of je geschikt bent voor een vacature, bijvoorbeeld of je een rijbewijs hebt en welk vervoermiddel je gebruikt.

In deze fase wordt je ID-bewijs gecontroleerd om na te gaan of je in Nederland mag werken. Daarnaast mag er een kopie van je ID-bewijs worden opgeslagen. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het identiteitsbewijs verwijderd.

Op het moment dat je voor Ampliar aan de slag gaat:
• nationaliteit, BSN, ID-bewijs, werkvergunning;
• pasfoto;
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (indien van toepassing);
• overige gegevens die nodig zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Ampliar legt geen bijzondere persoonsgegevens vast, tenzij dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

4. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder: bemiddelen, uitzenden, detacheren, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, planning, personeels- en salarisadministratie.

Meer specifiek worden jouw persoonsgegevens verwerkt om:
• correct en duidelijk met je te communiceren;
• je identiteit vast te kunnen stellen;
• onze dienstverlening te verbeteren;
• je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk;
• je voor te stellen bij onze inleners;
• een correcte en relevante personeels- en salarisadministratie uit te voeren;
• onze re-integratieverplichting na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
• een opdracht vast te leggen in een overeenkomst met de inlener en de overeenkomst met de inlener te onderhouden en na te komen;
• uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, zoals trainingen en cursussen;
• voor management doeleinden, waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountant controles; en voor kwaliteitsdoeleinden, zoals NEN 4400- en VCU certificering;
• aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
• als we een werknemersrelatie met je zijn aangegaan: voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

5. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens:
• om de overeenkomst, die wij met je zijn aangegaan goed uit te kunnen voeren;
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• op grond van een gerechtvaardigd belang, die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen onder het kopje ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens’. Dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
• op grond van jouw toestemming.

6. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:
• je je gegevens invult of achterlaat op onze website;
• je ons sollicitatieformulier invult en inlevert op één van onze vestigingen; of;
• je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening;

7. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Ampliar kan je gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:
• onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Ampliar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat de rechtmatige verwerking van jouw gegevens wordt gewaarborgd en de persoonsgegevens optimaal beveiligd en gecontroleerd kunnen worden;
• derden zoals dienstverleners, die functies in onze opdracht uitvoeren, waaronder opleidings-, en/of exameninstituten, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen;
• Inleners, waar we je voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
• derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
• pensioenfonds, indien van toepassing;
• overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij daartoe verplicht zijn.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen, zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens’.

8. Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan, dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van één van de hieronder genoemde rechten, kun je contact met ons opnemen. Hieronder staat hoe.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Je kunt ons op elk gewenst moment via hr@ampliar.nl of per brief Oostzeedijk 276-d, 3063 CA te Rotterdam, t.a.v. HR afdeling, verzoeken aan te geven welke gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben.

Recht op het stoppen van gebruik
Je kunt de toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens dan staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen, die al hebben plaatsgevonden. Het heeft wel consequenties voor de werknemersrelatie, die we met je hebben.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij behandelen bovengenoemde verzoeken binnen één week, uiterlijk binnen één maand. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren, voordat aan het verzoek kan worden voldaan.

9. Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij werken met goed beveiligde informatiesystemen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers, die namens Ampliar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Ampliar met hen overeengekomen, dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor deze verzameld zijn. De vereiste bewaartermijnen bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Ampliar, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met hr@ampliar.nl of via Oostzeedijk 276-d, 3063 CA Rotterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op: 010-4120090.
Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen of verbeteren. Je hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Is er sprake van (of vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld je vermoedt verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

12. Wijzigingen

Ampliar behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Ampliar en een betrokkene. Deze versie is opgesteld in juli 2018.

13. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.